Списание "Водно дело"

Списание "Водно дело" е единственото научно – техническо списание по въпросите на проучването, проектирането, строителството и експлоатацията на водностопански обекти, пречистването на природни и отпадъчни води, екологосъобразно използване на водите и интегрирано управление на водните ресурси.

Списанието отразява и законодателните изменения, нормативните изисквания и полититиката за управление на водните ресурси. Публикациите са резултат от научно – изследователската дейност на научните институти и управленския опит на отделните институции и имат научен или научно – приложен характер.

Публикациите дават възможност за създаване на база данни и информационна система за устойчиво интегрирано управление на водните ресурси на страната, както и хармонизиране на законовата и подзаконовата уредба във връзка с изискванията на ЕО и Европейската директива по водите, като влияят върху цялостното развитие на водния сектор, чрез предлагане и на вариантни решения за устойчива политика в управлението на водите. Материалите се рецензират от редакционната колегия или определени от нея рецензенти. Високо квалифицирания авторски състав е от средите на ВУЗ, научните и управленски институции – 91% с научни з вания, 85% с научни степени. Чрез списанието се осъществява научен обмен на нашите автори с учени от други страни.

Списание "Водно дело" излиза в 6 броя – три книжки и съдържа от 6 до 10 публикации. Съдържанието е на български и английски, а публикациите разполагат при български текст с английско резюме, при английски текст с българско резюме

Проблематиката и издателските традиции на списанието го утвърждават като търсено и необходимо списание в сектор "Води и екология".

Списанието е включено в международните справочници The Europa World of Learning и CABI.

След брой 5/6 от 2011г., изданието е достъпно за читателите си и онлайн.

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380