Списание "Водно дело", брой 1/2 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Ганчо Димитров
Намаляване на търговските загуби на вода от водоснабдителните системи - Прочети

Д. Кисляков, Г. Мюлер, С. Божинова, С. Петкова
Наблюдения върху работата на хидростатична напорна машина - Прочети

З. Попова, М. Иванова, Д. Мартинс, Л. Перейра,
М. Керчева, В. Александров, К. Донева

Климатични промени, селскостопанско засушаване и необходимост от напояване в България - Прочети

В. Казанджиев, О. Ничева
Метод за пресмятане на месечното подхранване на подземно водно тяло Белене чрез прилагане на модела CLM - Прочети

Иванчо Иванов
Определяне влиянието на повърхностния слой върху филтрационния и разсолителния процес при хидромелиоративни системи в крайречни низини - Прочети

Х. Добрев, С. Станев, Р. Цветанов, П. Зеленков, Г. Бърдарска
Изследвания на ПСПВ Бистрица за избор на по-ефективен реагент за пречистване - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380