Списание "Водно дело", брой 1/2 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Росица Петрова, Нели Банишка
Управление на инвестиционни инфраструктурни проекти при реконструкцията и възстановяването на напоителните системи - Прочети

Галина Патаманска
Алтернативен подход за планиране на водоразпределението за по-ефективно използване на водата за напояване на земеделските култури - Прочети

Нина Филипова
Разработване на интерактивна компютърна програма за проектиране на капкова напоитена система за малки площи в GUI-MATLAB:
II.Hydraulic Calculations - Прочети

Елена Грънчарова
Възможности за прогнозиране и ограничаване на отлагането на наноси в откритите канали на напоителните системи - Прочети

Людмила Лозанова, Светла Русева
Загуба на вода със склоновия отток при карбонатен чернозем.
I. Почва без растително покритие - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380