Списание "Водно дело", брой 1/2 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Крася Колчева
Разпределяне на водните ресурси и климатичните промени - същност и адаптиране - Прочети

Игор Няголов, Красимира Николова
Някои оценки и техни особености на използваемостта на пресните водни ресурси в Р. България - Прочети

Виктория Кънчева
Оценка на самопречиствателната способност на р. Тополница през 2016 г. по показатели мед (Cu) и манган (Mn) - Прочети

Иван Иванов, Емил Бурназки
Температура и температурен режим на водите на р. Места - Прочети

Нели Христова, Олга Ничева, Поля Добрева
Пространствено - времево разпределение на недостига на води чрез Falkenmark Index - Прочети

Галя Бърдарска
Възобновяеми ресурси на прясна вода в България - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
гл. ас. д-р Балин Балинов
гл.ас. д-р Владимир Кукурин
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Аличков
проф. д-р Димитър Тошев
проф. д-р Доналд Нилсън, САЩ
проф. дбн Илия Христов
проф. д-р Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
екол. Марис Озолинъш, Латвия
доц. д-р Нели Гаджалска
доц. д-р Петьр Филков
инж. Пламен Никифоров
д-р инж. Райко Цветанов
проф. д-р Тяша Грислер Буле, Словения

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380