Списание "Водно дело", Брой 1/2 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Пламен Никифоров
Водната криза - причини, последствия, перспективи - Прочети

Спартак Керемидчиев
Поуки от кризата в Перник - Прочети

Аврам Радев
Експертно мнение: основни нерешени проблеми на
В и К сектора в България - Прочети

Румяна Кирева, Нели Гаджалска
Ефективност на напояването на зеленчукови и овощни култури на излужени канелени горски почви - Прочети

Иван Иванов, Емил Бурназки
Оценка на обема на водите на р. Доспат, които постъпват в Република Гърция след пускане в експлоатация на хидрокомплексите „Широка поляна" и „Доспат-Тешел" (дискусионна публикация) - Прочети

Галя Бърдарска, Христо Добрев
Избор на реагенти за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
гл. ас. д-р Балин Балинов
гл.ас. д-р Владимир Кукурин
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Аличков
проф. д-р Димитър Тошев
проф. д-р Доналд Нилсън, САЩ
проф. дбн Илия Христов
проф. д-р Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
екол. Марис Озолинъш, Латвия
доц. д-р Нели Гаджалска
доц. д-р Петьр Филков
инж. Пламен Никифоров
д-р инж. Райко Цветанов
проф. д-р Тяша Грислер Буле, Словения

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380