Списание "Водно дело", брой 3/4 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Пламен Никифоров
Приоритетни обекти на Република България, включени в Дунавската стратегия - Прочети

Ганчо Димитров
Технико-икономическа оценка на ефективни смесители за душове - Прочети

Владимир Кукурин, Сава Тачев
Определяне на заливаемите площи при преминаване на високи води по р. Осъм в границите на гр. Ловеч с помощта на хидравличен модел - Прочети

В. Божков, М. Печинова, С. Кирилова
Регионални зависимости за определяне на максималния отток във високите части на водосбора на р. Марица - Прочети

Десислава Георгиева
Характеристики на интензивните дъждове за град Русе - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380