Списание "Водно дело", брой 3/4 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Димитър Кисляков
Съвременно развитие на хидроенергетиката в България – особености, проблеми, перспективи - Прочети

Божидара Младенова
Поливен режим при воден дефицит - Прочети

Бисер Христов, Наталия Андреева, Грозьо Дочев
Засолените почви от високите полета на западна България - Прочети

С. Кирилова, Ст. Модев
Характеристики на географската информационна система за водосборния басейн на река Места - Прочети

Виден Радованов
Влияние на недокладваните аварии върху годишните физически загуби на вода - Прочети

Владя Събкова
Водомерни съоръжения в откритите канали на напоителните системи - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380