Списание "Водно дело", брой 3/4 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Игор Няголов, Ирена Илчева, Анна Йорданова, Денислава Георгиева
Управление на водностопанските системи на дунавските притоци при екстремни условия - Прочети

Филип Пенчев
Хидрографски измервания с безпилотен плавателен съд в река Дунав при фериботен комплекс Никопол - Прочети

Силвия Кирилова
Оценка точността на резултатите при определяне на максимални водни количества чрез генетични модели и методите на математическата статистика за малки водосбори - Прочети

Димитър Аличков, Таня Игнева-Данова, Емил Цанов,
Борислав Инджов

Теоретични основи при проектиране накръгли ревизионни шахти и несъответствия при тяхното промишлено производство - Прочети

Оханес Сантурджиян, Ваня Йончева
Определяне на връзката валеж - отток за целите на управлението на риска от наводнения в реално време – част II - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380