Списание "Водно дело", брой 3/4 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Филип Пенчев
Анализ на валежите в Дунавския водосборен басейн за периода 1985 – 2014 година - Прочети

Николай Недков
Моделиране параметрите на речния отток във водосборните басейни на реките Вит и Осъм с помощта на SURFEX – TOPODYN - Прочети

Оханес Сантурджиян, Олга Ничева,
Таня Тренкова

Анализ на управлението на някои язовири в България - Прочети

Станимир Стойнов, Емил Димитров, Вера Петрова, Милена Керчева
Влияние на хетерогенността на физичните свойства на делувиално-ливадна почва върху водния стрес при слънчоглед - Прочети

Христо Добрев, Галя Бърдарска
Заплаха от заболяването криптоспоридиоза по воден път - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380