Списание "Водно дело", брой 3/4 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Илия Христов
Комплексно научно решение на кардинални водни проблеми в екологичното поливно земеделие - Прочети

Тодор Ташев
Изследване на енергийния дял от общите разходи при лентови дъждовални машини - Прочети

Таня Игнева-Данова, Борислав Инджов
Честотното регулиране на водоснабдителни центробежни помпи и неговото приложение в компютърното моделиране - Прочети

Силвия Кирилова
Хидроложки анализ на средномногогодишния отток на р. Върбица - Прочети

Тони Венелинов
Сертифициране на общото съдържание на олово в седименти - BCR 277R, BCR 280R и BCR 320R - Прочети

Виктория Кънчева, Нели Гаджалска, Николай Динев
Разпространение на тежки метали в поречието на р. Тополница и напоителна система "Тополница" - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380