Списание "Водно дело", брой 3/4 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Деканат на Хидротехнически факултет на УАСГ
70 години хидротехнически факултет на УАСГ - Прочети

Ина Димитрова, Димитър Кисляков
Хидроенергийни приложения при много ниски напори - експериментална работа на прототип в натура - Прочети

Силвия Кирилова
Комбиниран метод за оценка на максималния отток в неизучени речни басейни - Прочети

Богдан Николов
Използване на дронове в експлоатацията и мониторинга на малки язовири - Прочети

Борислава Гладкова
Термично замърсяване на реките - нормативни изисквания - Прочети

Адриана Спасова, Росица Петрова, Жулиета Манчева
Ефикасно управление на ВиК проекта с договорните условия на FIDIC - Прочети

Петър Филков
SWARM - развитие на образованието по управление на водните ресурси в западните Балкани в съответствие с националните политики и политиките на ЕС - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
гл. ас. д-р Балин Балинов
гл.ас. д-р Владимир Кукурин
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Аличков
проф. д-р Димитър Тошев
проф. д-р Доналд Нилсън, САЩ
проф. дбн Илия Христов
проф. д-р Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
екол. Марис Озолинъш, Латвия
доц. д-р Нели Гаджалска
доц. д-р Петьр Филков
инж. Пламен Никифоров
д-р инж. Райко Цветанов
проф. д-р Тяша Грислер Буле, Словения

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380