Списание "Водно дело", Брой 3/4 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Галя Бърдарска, Анка Динева, Пламен Пешков
Инвестиции за реконструкция и модернизация на ПСПВ Панчарево и ПСПВ Бистрица - за и против Прочети

Димитър Аличков, Емил Цанов,
Виден Радованов

Проучване на водопотреблението в жилищни сгради в Столична община - Прочети

Калин Сейменов
Нитратно замърсяване на водите на Дунавските добруджански реки - Прочети

Славка Богданова, Петър Филков
Напоителните системи в България - Прочети

Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
гл. ас. д-р Балин Балинов
гл.ас. д-р Владимир Кукурин
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Аличков
проф. д-р Димитър Тошев
проф. д-р Доналд Нилсън, САЩ
проф. дбн Илия Христов
проф. д-р Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
екол. Марис Озолинъш, Латвия
доц. д-р Нели Гаджалска
доц. д-р Петьр Филков
инж. Пламен Никифоров
д-р инж. Райко Цветанов
проф. д-р Тяша Грислер Буле, Словения

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380