Списание "Водно дело", брой 5/6 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Дочка Велкова, Галя Бърдарска, Яна Кирилова
Поносимост на ВиК услугите и добри практики за водно подпомагане - Прочети

Митьо Христозов
Ролята на ВЕЦ и ПАВЕЦ в управлението на енергийния баланс - Прочети

Стефан Модев, Силвия Кирилова
Екологични проблеми в Долен Дунав свързани със състоянието на наносния отток - Прочети

Грозю Дочев, Радка Кънчева
Изследване върху иригационната ерозия - екологичен проблем в поливното земеделие - Прочети

Мария Арангелова
Управлението на водите на комплексните и значими язовири - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380