Списание "Водно дело", брой 5/6 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Д. Тошев, Т. Чолаков, О. Тодоров, Н. Лисев
Състояние на малките язовири в Република България - Прочети

Валентин Анастасов
Концесията на малки язовири - предизвикателство или печеливша инвестиция - Прочети

Радослав Върбанов
Използуването на съвременни геофизични методи за диагностика на земно-насипни язовирни стени - Прочети

Д. Тошев, Р Върбанов, Т. Чолаков
Числено моделиране на устойчивостта на земна стена при бързо източване на язовир - Прочети

Стефан Модев
Възможности за използуване водите на р. Дунав в нейното долно течение - Прочети

Галина Патаманска
Промяна на съществуващите напоителни системив България и управлението им за устойчиво използуване на водата - Прочети

Лазаринка Цачевска, Елена Грънчаровав
Ремонт и възстановяване на деформационни фуги в хидромелиоративното строителство - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380