Списание "Водно дело", брой 5/6 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Global Water Partnership – Central
and Eastern Europe

Практически указания за мерките по засушаване в плановете за управление на речни басейни - Прочети

Нели Гаджалска, Пламен Петков
Екологичен мониторинг в хидромелиоративните системи - Прочети

Нина Филипова
Интерактивна компютърна програма за проектиране на системa за подпочвено капково напояване за малки площи - Прочети

Мария Иванова, Зорница Попова
Влияние на климата и почвата върху добивите от неполивна царевица и напоителните норми в Софийско поле - Прочети

Силвия Кирилова, Денислава Георгиева
Приложение на ГИС при определяне на прилежащите земи и заливаемите ивици на р. Лесновска - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380