Списание "Водно дело", брой 5/6 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Игор Няголов, Красимира Начева
Върху използваемостта на водните ресурси на река Дунав - Прочети

Тодор Христов, Ваня Йончева
Влияние на язовирите върху характера на високата вълна - Прочети

Илия Д. Христов
Екотехнология за управление на водния статус на агроекосистемите - Прочети

Зорница Попова, Мария Иванова
Въздействие на климата и характеристиките на почвата върху добивите и напоителните норми на царевица в района на Пловдив - Прочети

Иван Върлев, Пламен Петков, Константин Караиванов
Определяне на икономически оптималната оразмерителна норма при подобрено гравитачно напояване на царевица по бразди - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380