Списание "Водно дело", брой 5/6 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Димитър Аличков, Борянка Захариева
Определяне на максималната дебелина на водния слой атмосферни води при оразмеряване на аварийни отводнителни системи на плоски покриви - Прочети

Анна Йорданова
Използване на двумерен статистически анализ при определяне ретензионния обем на водохранилища - Прочети

Красимира Начева
Изменения в модула на речния отток на българските дунавски притоци западно от р. Огоста - Прочети

Тони Венелинов
Сравнимост на резултатите от химични измервания. Определяне на ХПК в отпадъчни води като примерно изследване - Прочети

Весела Петрова-Браничева, Румяна Кирева
Оптимизиране дълбочината на полагане на поливните крила при капково напояване на интензивни култури и зеленчуци - Прочети

Цецка Симеонова, Димитранка Стойчева, Милена Керчева
Химичен състав на подземните води в зависимост от начина
на земеползване - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
доц. д-р Борислав Великов
инж. Владимир Дончев
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Тошев
проф. Илия Христов
проф. Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
инж. Пламен Никифоров
доц. д-р Пламен Петков
доц. д-р Стефан Модев

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380