Списание "Водно дело", брой 5/6 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Калин Сейменов
Съдържание на тежки метали във водите на река Струма до град Бобошево - Прочети

Любомир Атев
Актуални мерки за привеждане в изправно техническо и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях - Прочети

Петър Гергинов, Томас Керестеджиян,
Аглаида Тотева, Бойка Михайлова, Алексей Бендерев

Геоложка среда, качества на подземни води и нормативна уредба - Прочети

Христо Добрев, Красимup Дачев
Качество на питейната вода на град София - Прочети

Валентин Славов, Георги Георгиев
Изследване на водните стоежи в река Дунав в устието на
река Тимок - Прочети


Редакционна колегия

проф. д-р Красимир Петров - главен редактор
инж. Илина Димитрова - редактор
гл. ас. д-р Балин Балинов
гл.ас. д-р Владимир Кукурин
доц. д-р Галя Бърдарска
проф. Ганчо Димитров
проф. д-р Димитър Аличков
проф. д-р Димитър Тошев
проф. д-р Доналд Нилсън, САЩ
проф. дбн Илия Христов
проф. д-р Костадин Щерев
инж. Маргарита Сярова
екол. Марис Озолинъш, Латвия
доц. д-р Нели Гаджалска
доц. д-р Петьр Филков
инж. Пламен Никифоров
д-р инж. Райко Цветанов
проф. д-р Тяша Грислер Буле, Словения

Контакти

София 1000
ул. "Г. С. Раковски" 108
Национален дом на науката и техниката
етаж 4, офис 419
Тел.: 0887 304 380